ใบสมัครเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง


     


  หลักสูตรที่ต้องการสมัคร
ประเภท *      รอบปกติ รอบสมทบ(บ่าย) โอนผลการเรียน รอบ
ระดับชั้น/สาขาวิชา *  
ระดับชั้น
คณะวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิชาช่างอุตสาหกรรม
คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวช.
การบัญชี
การตลาด
เทคนิคยานยนตร์
ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างกลโรงงาน
ช่างซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวส.
การบัญชี
การตลาด
โลจิสติกส์
การจัดการทั่วไป
เทคนิคยานยนตร์
ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่นัดหมายมอบตัว *     
ทราบข่าวการรับสมัครจาก *      การแนะแนว ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อน/คนรู้จัก เอกสารประชาสัมพันธ์
   งานแสดงนิทรรศการ :
  ประวัติผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล *       -
เลขที่บัตรประชาชน *     
ชื่อเล่น *     
วันเกิด *     
บ้านเลขที่ *     
หมู่ที่ *     
ตำบล *     
อำเภอ *     
จังหวัด *     
รหัสไปรษณีย์ *     
ข้อมูลติดต่อ *     โทรศัพท์บ้าน :    โทรศัพท์มือถือ :   
  E-mail :    Facebook :   
ไฟล์รูปภาพของท่าน     
ความสามารถพิเศษ     
  ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล *       -
ปัจจุบันอายุ *     
บ้านเลขที่ *     
หมู่ที่ *     
ตำบล *     
อำเภอ *     
จังหวัด *     
รหัสไปรษณีย์ *     
ข้อมูลติดต่อ *     โทรศัพท์ :    มือถือ :   E-mail :
สถานที่ทำงาน *     
ความสัมพันธ์เป็น *     
  ข้อมูลสถานศึกษาเดิม
ชื่อสถานศึกษา *     
ตำบล *     
อำเภอ *     
จังหวัด *     
เกรดเฉลี่ยสะสม *     
ระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา *     
  สถานที่ทำงาน (เฉพาะนักศึกษาภาคสมทบ)
ชื่อหน่วยงาน     
แผนก     
เบอร์โทรศัพท์     
ที่อยู่