Homepage Slider Web Design New Template Business Website Business Website

 

Model Girl 1

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ปวช. และ ปวส.

สิทธิประโยชน์

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษารอบปกติ
 • ผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • มีรถรับ-ส่งตามจุดสำคัญ
 • ปวช.ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 • มีห้องละมาดสำหรับนักศึกษาอิสลาม
 • มีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐบาลทุกประการ
Model Girl 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองได้รับให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ดังสาขาต่อไปนี้

 • ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
 • ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 • ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
 • ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
 • พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ 1
 • ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(AUTOCAD)ระดับ 1
 • ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1

Model Girl 1

คณะอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 • สาขาพนักงานการใช้โปรแกรมตารางทำการ ระดับ 1
 • สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 • สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ1
 • สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
 • ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

 

 

 

 

 

 

Model Girl 2

เนื่องในวันเกษตรกรแห่งชาติ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ผอ.สุภาพร ชอบนิทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาชมรมจิตอาสาของวิทยาลัย เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย เรียนรู้เรื่องข้าว วิถีชีวิตชาวนา และเยี่ยมชมเรือนพระแม่โพสพ เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนหนังสือพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว เข้าร่วมกิจกรรมดำนาและเยี่ยมชมอาคารต่างๆในศูนย์เรียนรู้ฯ-นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Model Girl 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 กลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยภาคตะวันออก(อี.เทค)จังหวัดชลบุรี วันที่ 30-31 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link