ประวัติวิทยาลัย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย.......  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 16/3 ม.2 ซ.สุวิมล ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยตามพระราชบัญญิติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ.2525 เปิดทำการ
สอนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2527 ในนามของบริษัท ดอกบัวพัฒนา 2537 จำกัด ปัจจุบันดำเนินการโดย ผศ.ดร.ผจญ ขันธะชวนะเป็นผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาต รับผิดชอบเป็นประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยดังนี้
  1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนให้มีความสามารถทางด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี
  2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ มีมาตราฐานทางการศึกษา ก้าวทันต่อความเจริิญก้าวหน้าทางวิชาการ
  และเทคโนโลยี      
  3. เพื่อบริการการศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆให้สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
  4. มุ่งเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ทั้งด้านคุณธรรม ความรู้ และสุขภาพ
  5. จัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพให้สนองต่อนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นและ
  ประเทศ
  6. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษาผู้เป็นที่รักและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองตั้งอยู่เลขที่ 16/3 ซอยสุวิมล ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัย
เทคโนโลยีแหลมทอง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา