ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง...
มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน
มีวินัย มุ่งพัฒนาให้บุคลากรนักเรียน-นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตนให้อยู่ใน
    ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติของวิทยาลัยที่เหมาะสมกับสภาพ
    สังคมและให้เป็นที่ยอมรับของสังคมประเทศชาติ
   
ใฝ่ความรู้ มุ่งเสริมสร้างให้บุคลากรนักเรียน-นักศึกษามีการพัฒนาศึกษาหาความรู้
    ให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี
    ชุมชนสังคมและประเทศ
                   
คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดีมีความซื่อสัตย์
    สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน
    ประเทศชาติเป็นคนดีของสังคมและ
                   
สัมพันธ์ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
    อันดีงามของท้องถิ่น ให้นักเรียน-นักศึกษาได้นำ ความรู้ความ
    สามารถที่ตนเองมีอยู่มาพัฒนา ช่วยเหลือ ชุมชนสังคมและประเทศ
    ได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการอาชีวะได้อย่าง
    ชาติคุณภาพ ในด้านช่างอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ได้มาตราฐาน
    มีที่ช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เขตจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
    ใกล้เคียงเป็นสถาบันการศึกษา
     
พันธกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง (MISSION)
     
    1. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเผยแพร่วิทยาการความรู้สู่ชุมชน
    2 . จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
    และชุมชน
    3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและนำมาเป็นสื่อ
    การเรียนรู้ได้จริง
    4. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
    5. พัฒนาบุคลากรด้านการสอนและด้านสนับสนุนการสอนให้มีความรู้
    ความสามารถให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
    6. ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะระดับมืออาชีพ มีคุณธรรม
    จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่ดีอยู่ร่วมกับสังคม
    ได้อย่างมีความสุข
    7. ร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อส่งนักศึกษาออกฝึกงานและเรียนปฏิบัติ
    ในสถานที่ทำงานจริง
    8. สร้างคนให้เป็นผู้รู้จัดการชีวิตของตัวเองได้