คุณสมบัติของผู้เรียน 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
กำลังศึกษาอยู่ ม.3 หรือ ม.4 โดยต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษา เดิมมายืนยันเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเรียน